Naptár
Július 2024
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Névnap

2024.07.22.

Linkek

BTSZ-ről - Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat


Jóváhagyta: a BTSZ elnöksége

                   2006. március 6.-án

Módosította: a BTSZ elnöksége

                    2008. január 28.-án

A Budapesti Tekézők Szövetsége /továbbiakban BTSZ/ elnöksége az alapszabály 4.-5. §-ban meghatározott feladatokat az alábbi működési rendben látja el.

I.Általános rendelkezések

A Budapesti Tekézők Szövetsége (továbbiakban BTSZ) az 1989. évi II. az egyesülési jogról és az 1997. évi CLVI. a közhasznú szervezetekről szóló  törvényekben meghatározott, a teke sportág feladatainak ellátására létrehozott, a sportágban működő sportegyesületekre épülő, tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján önálló jogi személyiséggel bíró Budapest közigazgatási határán belül működő civil szervezetként működő budapesti sportági szövetség.

II.            Szervezeti felépítés                

 II. 1.     KÖZGYŰLÉS

  • A közgyűlésen érvényes szavazati jogról, a közgyűlés összehívásáról, határozatképességéről, határozathozatalának rendjéről az Alapszabály rendelkezik /V. fejezet 12 §/


      II. 2.    ELNÖKSÉG

  • Az elnökség feladatairól, határköréről és működéséről az Alapszabály rendelkezik /V. fejezet 13 §/.
Hatásköre:
-a szövetség tevékenységének két közgyűlés közötti időszakában történő irányítására,
-a szövetség küldöttgyűlésének /rendes és rendkívüli/ összehívására,
-az állandó bizottságok kinevezésére és visszahívására,
-a költségvetési előirányzatok évközi módosítására, átcsoportosítására
-a szövetség főtitkárának kiválasztására és megbízására,
-minden olyan ügyre, melyet a jogszabály, az alapszabály és a szövetség közgyűlése hatáskörébe utal,
-a bajnokság rendszerének, csoportbeosztásának meghatározására.
-az egyes bajnokságok Versenybíróságainak kijelölésére,
-az utánpótlás válogatott keretek elfogadására,

Működése:

Az elnökség munka és ülésterv alapján fejti ki tevékenységét. Az elnökségi ülések napirendjére az előterjesztéseket lehetőleg írásban kell elkészíteni, és a meghívóval együtt kell az elnökség tagjainak küldeni. Az elnökségi ülést az elnök, vagy távollétében az alelnök hívja össze. Az elnökségi ülés állandó meghívottja az

-          Ellenőrző Testület elnöke (kérdés, hogy indokolt-e, mert eddig nem volt szokás?)

-          a Főtitkár

Az elnökség döntéseit, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Titkos szavazást lehet kérni bármely elnökségi tagnak, amennyiben a napirend, illetve a felvetett téma ezt megkívánja és a javaslatot az elnökségi tagok 2/3-os többséggel elfogadják.

A határozatok meghozatalánál a végrehajtás idejét meg kell határozni.

Az elnökségi határozatokról nyilvántartást kell vezetni, és a BTSZ hivatalos eredményközlőjében nyilvánosságra kell hozni.

Az elnökség felügyeleti jogkört is gyakorol, az egyes bizottságok által hozott döntések ügyében.

Tisztségviselői: 

Elnök    a szövetség legfőbb tisztségviselője, felelős a szövetség alapszabályszerű működéséért,

- képviseletet gyakorol a társ és felettes szervek felé,

- az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a szövetséget,

- aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.

Alelnök         a szövetség második legfőbb tisztségviselője,

-     az elnök távollétében helyettesíti őt mindazon jogokban, amelyekben megbízást kapott,

-          elsőrendű feladata a teke sportág szakmai feladatainak összefogása, véleményezése és végrehajtásainak segítése,

-          a távlati sportági fejlesztési koncepciók kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása,

-     aláírási és utalványozási jogkört gyakorol.

Főtitkár     a szövetség hivatali szervezetének vezetője, adminisztrációval kapcsolatos feladatait a 2007. aug. 21-i elnökségi ülés határozata értelmében helyettesével megosztva látja el.

-          felelős a szövetség ügyvezetéséért, adminisztrációjáért,

-          az elnök és az alelnök távollétében képviseli a szövetséget,

-          tevékenységéről az elnökségnek köteles számot adni,

-          összehangolja az elnökség, a bizottságok munkáját, biztosítja a munkavégzés feltételeit,

-          szervezi a közgyűlés, az elnökség, és a bizottságok határozatainak végrehajtását,

-          gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról,

-          gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről,

-          előkészíti az elnökség üléseit,

-          aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,

-          figyelemmel kíséri a szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat, biztosítja annak végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását. 

Elnökségi tagok

-          feladatukat elnökségi döntés alapján rájuk osztott szakterületen, annak vezetésével, vagy ellenőrzésével látják el,

-          az elnökségi határozatokat betartják és betartatják,

 

 III.           BIZOTTSÁGOK

-  Versenyszervezési és Minősítő Bizottság feladata

-          felügyeli és irányítja a BTSZ által szervezett csapatbajnoki és egyéni bajnokságainak lebonyolítását,

-          elkészíti az éves versenynaptárt,

-          elkészíti az egyes bajnokságok versenykiírását, fogadja és minősíti a beérkezett nevezéseket,

-          elkészíti a csapatbajnoki sorsolást, az egyes egyéni bajnokságok sorsolását,

-          az egyes bajnoki fordulók eredményeit rögzíti, a hivatalos eredményközlőben fordulónként, illetve az egyéni bajnokságok különböző szintjein elért eredményeket megjelenteti,

-          a BTSZ hatáskörébe tartozó minősítések ellenőrzése, elfogadása / felnőtt, ifjúsági, serdülő II, III osztály /.

-          az éves beszámolóhoz részbeszámoló készítése,

-          a szövetség által szervezett egyéni-páros, utánpótlás, senior és kupa versenyek várható költségeiről előzetes tervezetet készít a Gazdasági Bizottsággal közösen, amelyet elfogadásra az elnökség elé terjeszt.

 

 Gazdasági Bizottság feladata

-          az éves költségvetés elkészítése,

-          a Versenyszervező és Minősítő Bizottsággal közösen előzetes költségvetést készít a szövetség által szervezett egyéni-páros, utánpótlás, senior és kupa versenyek várható költségeiről.

-          az egyes versenyek pénzügyi elszámolása,

-          pénzügyi bizonylatok kezelése,

-          folyamatos kapcsolattartás a könyvelést végző céggel,

-          éves és időszakos pénzügyi beszámoló elkészítése,

-          utalványozási jogokat gyakorol. (Szerintem ezt töröljük, mert nem a bizottság, hanem személy tud utalványozni.)


Játékvezető Bizottság feladata

-          a BTSZ területén működő játékvezetők irányítása,

-          a játékvezetőkről nyilvántartás vezetése,

-          a játékvezetők minősítése,

-          az országos minősítésre javaslat, felterjesztés elkészítése,

-          a játékvezetői működés folyamatos figyelése,

-          az egyes bajnoki fordulókra, illetve egyéni bajnokságokra a megfelelő minősítéssel rendelkező játékvezetők kijelölése, beosztása,

-          éves rendszerességgel a játékvezetői továbbképzés előkészítése, megtartása,

-          az éves beszámolóhoz részbeszámoló készítése.


Műszaki Bizottság feladata

-          a Magyar Tekézők Szövetségének / MATESZ / határozatában megjelölt bajnoki osztály szerint besorolt pályák időszakos ellenőrzése,

-          időszakos kapcsolatot tart a MATESZ Műszaki Bizottságával,

-          a pályákról nyilvántartás vezetése,

-          az éves beszámolóhoz részbeszámoló készítése.

 

Utánpótlás Bizottság feladata

-          a Versenyszervező és Minősítő Bizottsággal együtt szervezi a korosztályos utánpótlás versenyeket,

-          kialakítja a Budapest Utánpótlás válogatott kereteteket,

-          állandó kapcsolatot tart a MATESZ Utánpótlás Bizottságával,

-          javaslatot tesz a Budapesti versenyeken kiválóan szereplő versenyzők magasabb szintű beválogatására,

-          szervezi a Budapesti Diákolimpiai versenysorozatot,

-          az éves beszámolóhoz részbeszámoló készítése.

 

Jogi és Fegyelmi Bizottság feladata

-          a szövetség, mint társadalmi egyesület jogi kötelezettségeinek előkészítése és ügyintézése, (pl. alapszabály módosítások, bejelentési kötelezettségek, kivonatkérések)

-          a fegyelmi ügyek kivizsgálása és első fokú elbirálása.

 

A BTSZ munkacsoportokat hozhat létre speciális feladatok ellátására. Ilyen lehet pl. a Híradó szerkesztési munkacsoport, vagy az Internetes honlap szerkesztési munkacsoport.

 

 

A BTSZ által szervezett és lebonyolításra kerülő versenyek:

 

 Csapatbajnokságok        

- NB III területi férfi

- NB III területi férfi tartalék

- Budapest női

 - Szuperliga, NB I, NB II férfi tartalék

 

 Kupa sorozatok                 

- Báthory László utánpótlás Emlékverseny,

- Tímár Károly senior Emlékverseny,

- Mészáros András Emlékverseny,

- Kató Ferenc Emlékverseny.

 

Egyéni versenyek                      

- Budapest területi

- egyéni női bajnokság

- egyéni férfi bajnokság

- egyéni serdülő lány bajnokság

- egyéni serdülő fiú bajnokság

- egyéni ifjúsági női bajnokság

 - egyéni ifjúsági férfi bajnokság

- NB III tizenkettek férfi bajnokság,

- női tizenkettek bajnoksága,

- senior női bajnokság,

- senior férfi bajnokság.

- diákolimpia selejtező

- ifjúsági és serdülő páros bajnokság

 

Válogatott mérkőzések    

-  utánpótlás válogatott mérkőzés


Utalványozási, aláírási jog:

elnök                   

- szerződések, megállapodások

- pénztári bizonylatok

- beszámolók

- körlevelek


alelnök               

- szerződések, megállapodások

- pénztári bizonylatok

- beszámolók /szakmai/

- körlevelek


főtitkár                 

- szerződések, megállapodások

- pénztári bizonylatok

- körlevelek


gazdasági vezető         

- pénztári bizonylatok

- beszámolók /gazdasági/


OTP-nél bejelentett aláírók:

Deme Lajos              elnök

Szécsi Károly           alelnök

Rákóczi Lajos          főtitkár

Sitkei Jánosné         elnökségi tag, a főtitkár helyettese

Készpénzes bizonylatok kezelése,

a Versenyszervezési és Minősítő Bizottság tagjai jogosultak készpénz számla kiállítására, majd elszámolni kötelesek a tárgyhó utolsó napjáig.

Aktuális

Nincs esemény!

Elérhetőségeink

Címünk:
1053 Budapest, Curia u. 3.

Bankszámlaszám: 11705008-20459396

Adószám: 18088799141

Szövetségi nap:
Hétfő 17 - 20 óra között, előzetes egyeztetés alapján!
(kivéve ünnepnapok)

E-mail:
info@bptekeszov.hu
Elnök telefonszáma:
+36 30 904 5969

Főtitkár telefonszáma:
+36 70 420 1288

Adminisztráció
Támogatóink
Budapesti egyesületek